Agenda
15-12 Kerstukjes maken
22-12 Café het paaltje - Gourmetten
29-12 Oliebollen verkoop
05-01 Nieuwsjaarsreceptie
Overzicht >>
 

Wedstrijden deze week
Zaterdag 15-12
TijdWedstrijd
09:00 Meervogels/F?ca E2 - Refleks E3
09:15 Refleks E2 - Avanti/Flexcom E2
09:15 Refleks E4 - ALO E4
09:15 Refleks E1 - Tempo E1
10:15 Refleks C1 - Tempo C2
11:15 Refleks B1 - ONDO (G) B1
12:00 LYNX D1 - Refleks D2
12:15 Refleks A2 - Avanti/Flexcom A3
12:15 Refleks C2 - Excelsior (D) C2
13:00 Die Haghe D1 - Refleks D1
13:00 LYNX F1 - Refleks F2
14:05 Dijkvogels B2 - Refleks B2
16:10 DES (D) A1 - Refleks A1
Zondag 16-12
TijdWedstrijd
11:30 Fortuna 4 - Refleks 3
13:20 Swift (A) 3 - Refleks 4
14:00 Ten Donck 4 - Refleks 6
 
 
 
 
 
Huishoudelijk regelement

VERENIGING
Artikel 1.

 1. De vereniging is genaamd: "REFLEKS".
 2. De vereniging is gevestigd te Rijswijk, Zuid-Holland.
 3. Het wedstrijdtenue omvat een paars verenigingsshirt, een zwarte korte broek voor de heren, een zwart rokje bij de dames en witte sokken of kousen.
 4. Tijdens het seizoen verschijnt het cluborgaan tweewekelijks genaamd: "REFLEKTOR" op de website.
 5. Het clubhuis is gelegen op het sportcomplex Prinses Irene, Schaapweg 2D, 2285 SP te Rijswijk en is genaamd: "DUPLEKS".

LIDMAATSCHAP
Artikel 2.

 1. Het lidmaatschap kan verkregen worden door het invullen en ondertekenen (bij minderjarigheid dient de wettelijke vertegenwoordiger mee te ondertekenen) en doen toekomen van het aanmeldingsformulier aan de ledenadministratie van de vereniging.
 2. De namen van nieuwe leden worden door middel van het cluborgaan ter kennis aan de leden gebracht. Indien binnen 30 dagen na genoemde publicatie schriftelijk bezwaar wordt aangetekend tegen toelating van het nieuwe lid, beslist het Bestuur over het lidmaatschap.
 3. Van alle leden dient tenminste één goed gelijkende pasfoto te worden ontvangen.
 4. Aan elk lid wordt kenbaar gemaakt waar de statuten en het Huishoudelijk reglement gevonden kunnen worden.
 5. Aan een lidmaatschap hangt de verplichting om verenigingstaken uit te voeren.
 6. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden per einde verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken. Een niet tijdige opzegging doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 7. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan leiden tot een onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap, indien naar het oordeel van het Bestuur van het lid redelijkerwijze niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 8. Jeugdleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de overige leden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald; jeugdleden zijn niet benoembaar in een bestuursfunctie. 

BESTUUR
Artikel 3.

 1. Het Bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige leden, die door de Algemene Vergadering gekozen en benoemd worden. De Voorzitter wordt door de Algemene Vergadering in functie gekozen; het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Het nieuw gekozen bestuur stelt in de eerstvolgende vergadering na een verkiezing, met uitzondering van het in functie gekozen bestuurslid, de taken vast.
 2. Het bestuur beheert de zaken van de vereniging overeenkomstig de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, en is belast met de uitvoering van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering.
 3. Het Bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak laten uitvoeren door:
  - de Technische Commissie (TC)
  - de Jeugd Technische Commissie (JTC)
  - de Kantine Commissie (KC)
  - de Public relations (PR)
  - de Ontspannings Commissie (OC)
  - de Neveninkomsten Commissie (NIC)
  of anders te benoemen lichamen of commissies. Genoemde commissies bezitten geen rechtspersoonlijkheid; deze is voorbehouden aan het bestuur. De
 4. Kascontrolecommissie (KCC) voert zijn taken uit onder verantwoordelijkheid van de Algemene Ledenvergadering.
 5. Het Bestuur komt in beginsel éénmaal per maand in vergadering bijeen of zoveel malen als daar reden toe is.
 6. De voorzitter leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen en is belast met de naleving van de statuten en reglementen.
 7. Tot de taken van de secretaris behoren het zorgdragen voor de administratie van de vereniging. Hieronder wordt onder andere verstaan:
  - het afschrift houden van alle uitgaande stukken;
  - het (doen) publiceren van "verkorte notulen" in het verenigingsorgaan na iedere bestuursvergadering voor zover het behandelde - ter beoordeling van het Bestuur - voor publicatie geschikt wordt geacht;
  - het notuleren van vergaderingen;
  - het namens het Bestuur uitbrengen van een schriftelijk jaarverslag op de Algemene Ledenvergadering;
  - het bijhouden van het ledenregister;
  - het beheren van het verenigingsarchief.
 8. De penningmeester draagt zorg voor de financiële administratie van de vereniging.
 9. Hieronder wordt onder andere verstaan:
  - het innen van alle aan de vereniging toekomende gelden;
  - het betaalbaar stellen van alle door het Bestuur goedgekeurde uitgaven;
  - het boek houden van alle ontvangsten en uitgaven;
  - het aantekening houden van het al dan niet voldoen van contributies en donaties;
  - het in overleg met het Bestuur beleggen van in kas zijnde gelden.
 10. De penningmeester is verantwoording verschuldigd aan de ledenvergadering, het Bestuur en aan de Kascontrolecommissie.
 11. Bestuursleden treden aan voor een periode van twee jaar. Na deze periode treedt het betreffend bestuurslid af en stelt zich al dan niet herkiesbaar.
 12. In vooroverleg met commissies worden door het Bestuur afgevaardigden van commissies kandidaat gesteld, die deze commissies, na voordracht voor- en verkiezing in het Bestuur, als voorzitter de commissie vertegenwoordigen.
 13. Een commissie kan worden ontbonden door het lichaam dat de commissie heeft benoemd.
 14. Bestuursleden hebben het recht om vergaderingen van de commissies bij te wonen; de commissies zijn verplicht tijdig aan het Bestuur kennis te geven van te houden vergaderingen, met zo mogelijk opgave van agendapunten.
 15. Het Bestuur kan lichamen benoemen, zijnde werk- of projectgroepen, die zich met een specifieke door het Bestuur gestelde taak binnen de vereniging gaan bezighouden. 

TECHNISCHE COMMISSIE (TC)
Artikel 4.

 1. De TC draagt zorg voor alle sportieve evenementen op het gebied van de korfbalsport, die ten behoeve van senior leden worden georganiseerd.
 2. De TC is belast met het samenstellen van de achttallen, met in achtneming van de kwaliteiten en de persoonlijke keuze van de spelers/speelsters voor het spelen op de zaterdag dan wel de zondag. Het bestuur kan het samenstellen van bepaalde achttallen delegeren aan een voor deze achttallen aangestelde trainer/coach.
 3. De TC draagt zorg voor het onderhoud van alle materialen voor zover deze van belang zijn voor onder Artikel 26 genoemde evenementen.
 4. De TC bestaat uit tenminste drie leden, waarvan de voorzitter zitting heeft in het Bestuur. Aftredende TC leden zijn herkiesbaar.
 5. De voorzitter TC leidt de TC vergaderingen en is belast met de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 6. De TC wijst uit haar midden een wedstrijdsecretaris aan. De wedstrijdsecretaris draagt zorg voor:
  - het goede verloop van alle wedstrijden die in of buiten competitieverband (doch georganiseerd door de vereniging) worden gespeeld;
  - het aanwijzen van (gekwalificeerde) scheidsrechters die als verenigingsscheidsrechter wedstrijden, die van bondswege niet door een bondsscheidsrechter kunnen worden geleid, dienen te leiden.
 7. De TC wijst uit haar midden een secretaris aan. De secretaris is belast met:
  - het notuleren van de vergaderingen van de TC;
  - het in afschrift zenden van de notulen aan de secretaris van het Bestuur.
 8. De TC is rekening en verantwoording verschuldigd aan het Bestuur. 

JEUGD TECHNISCHE COMMISSIE (JTC)
Artikel 5.

 1. De JTC draagt zorg voor alle sportieve evenementen op het gebied van de korfbalsport, die voor leden die nog niet de door het KNKV vastgestelde reglementaire status van seniorlid hebben bereikt, worden georganiseerd.
 2. De JTC is belast met het samenstellen van de achttallen, met in achtneming van de kwaliteiten en de persoonlijke keuze van de spelers/speelsters voor het spelen op de zaterdag dan wel de zondag. Het bestuur kan het samenstellen van bepaalde achttallen delegeren aan een voor deze achttallen aangestelde trainer/coach.
 3. De JTC draagt zorg voor het onderhoud van alle materialen voor zover deze van belang zijn voor onder Artikel 34 genoemde evenementen.
 4. De JTC bestaat uit tenminste drie leden, waarvan de voorzitter zitting heeft in het Bestuur. Aftredende JTC leden zijn direct herkiesbaar.
 5. De voorzitter JTC leidt de JC vergaderingen en is belast met de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 6. De JTC kiest uit haar midden een wedstrijdsecretaris De wedstrijdsecretaris draagt zorg voor:
  - het goede verloop van alle wedstrijden die in of buiten competitieverband (doch georganiseerd door de vereniging) worden gespeeld;
  - het aanwijzen van (gekwalificeerde) jeugdwedstrijdleiders die als verenigingsscheidsrechter wedstrijden, die van bondswege niet door een bondsscheidsrechter kunnen worden geleid, dienen te leiden.
 7. De JTC wijst uit haar midden een secretaris aan. De secretaris is belast met:
  - het notuleren van de vergaderingen van de JC;
  - het in afschrift zenden van de notulen aan de secretaris van het Bestuur.
 8. De JTC is rekening en verantwoording verschuldigd aan het Bestuur. 

KANTINE COMMISSIE (KC)
Artikel 6.

 1. De KC draagt zorg voor een spoedig verloop van alle evenementen, die binnen de vereniging in- of om het clubhuis "DUPLEKS" worden georganiseerd, en draagt zorg voor een verantwoord exploitatiebeleid.
 2. De KC draagt zorg voor het onderhoud van alle materialen voor zover deze van belang zijn voor onder Artikel 42 genoemde evenementen.
 3. De KC bestaat uit tenminste drie leden. Aftredende KC leden zijn direct herkiesbaar.
 4. De voorzitter KC leidt de KC vergaderingen en is belast met de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 5. De KC wijst uit haar midden een secretaris en een penningmeester aan.
 6. De secretaris is belast met:
  a. het notuleren van de vergaderingen van de KC;
  b. het in afschrift zenden van de notulen aan de secretaris van het Bestuur.
 7. De penningmeester is belast met:
  a. het beheren van de geldmiddelen van de KC;
  b. het zorgdragen voor de financiële administratie van de KC, waarvan minimaal éénmaal per kwartaal rekening en verantwoording wordt afgelegd aan de penningmeester van de vereniging.
 8. De KC is rekening en verantwoording verschuldigd aan het Bestuur. 

PROPAGANDA COMMISSIE (PC)
Artikel 7.

 1. De PC draagt zorg voor alle op het gebied van de propaganda, publiciteit en ledenwerving gelegen activiteiten die ten behoeve van de vereniging worden georganiseerd.
 2. De PC draagt zorg voor het onderhoud van alle materialen voor zover deze van belang zijn voor onder Artikel 7 punt 1 genoemde evenementen.
 3. De PC bestaat uit tenminste drie leden. Aftredende PC leden zijn direct herkiesbaar.
 4. De voorzitter PC leidt de PC vergaderingen en is belast met de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 5. De PC wijst uit haar midden een secretaris aan.
 6. De PC wijst uit haar midden een redacteur aan die eindverantwoordelijke is voor wat betreft de plaatsing van artikelen in het cluborgaan. Bij twijfel zal de redacteur tenminste twee bestuursleden raadplegen. Aftredende redactieleden zijn direct herkiesbaar.
 7. De secretaris is belast met:
  - het notuleren van de vergaderingen van de PC;
  - het in afschrift zenden van de notulen aan de secretaris van het Bestuur.
 8. De redactie draagt zorg voor het redigeren en vervaardigen van het cluborgaan "REFLEKTOR"
 9. De redactie is rekening en verantwoording verschuldigd aan het (toekomstige)redactiestatuut. Bij het ontbreken hiervan is zij verantwoording verschuldigd aan de PC.
 10. De PC is rekening en verantwoording verschuldigd aan het Bestuur 

ONTSPANNINGS COMMISSIE (OC)
Artikel 8.

 1. De OC draagt zorg voor alle niet op het gebied van de korfbalsport gelegen ontspanningsactiviteiten die ten behoeve van leden en niet-leden worden georganiseerd.
 2. De OC draagt zorg voor het onderhoud van alle materialen voor zover deze van belang zijn voor onder Artikel 8 punt 1 genoemde evenementen.
 3. De OC bestaat uit tenminste drie leden. Aftredende OC leden zijn direct herkiesbaar.
 4. De voorzitter OC leidt de OC vergaderingen en is belast met de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 5. De OC wijst uit haar midden een secretaris en een penningmeester aan.
 6. De secretaris is belast met:
  - het notuleren van de vergaderingen van de OC;
  - het in afschrift zenden van de notulen aan de secretaris van het Bestuur.
 7. De penningmeester is belast met:
  - het beheren van de geldmiddelen;
  - het zorgdragen voor de financiële administratie, waarvan minimaal éénmaal per kwartaal rekening en verantwoording wordt afgelegd aan de penningmeester van de vereniging.
 8. De OC is rekening en verantwoording verschuldigd aan het Bestuur. 

NEVEN INKOMSTEN COMMISSIE (NIKOM)
Artikel 9.

 1. De NIKOM draagt zorg voor extra financiële inkomsten ten behoeve van de vereniging.
 2. De NIKOM draagt zorg voor het onderhoud van alle materialen voor zover deze van belang zijn voor de onder artikel 9 punt 1 genoemde evenementen.
 3. De NIKOM bestaat uit tenminste drie leden. Aftredende NIC leden zijn direct herkiesbaar.
 4. De voorzitter NIKOM leidt de NIKOM vergaderingen en is belast met de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 5. De NIKOM wijst uit haar midden een secretaris en een penningmeester aan.
 6. De secretaris is belast met:
  - het notuleren van de vergaderingen van de NIKOM;
  - het in afschrift zenden van de notulen aan de secretaris van het Bestuur.
 7. De penningmeester is belast met:
  - het beheren van de geldmiddelen;
  - het zorgdragen voor de financiële administratie, waarvan minimaal éénmaal per kwartaal rekening en verantwoording wordt afgelegd aan de penningmeester van de vereniging.
 8. De NIKOM is rekening en verantwoording verschuldigd aan het Bestuur. 

KAS CONTROLE COMMISSIE (KCC)
Artikel 10.

 1. De KCC treedt op als controleapparaat van de ledenvergadering en dient erop toe te zien dat de financiële middelen op de juiste wijze worden beheerd en geadministreerd.
 2. De KCC dient de financiële administratie van zowel de penningmeester van de vereniging, als de penningmeesters van de commissies minimaal eenmaal per boekjaar te controleren en brengt daarvan schriftelijk verslag uit aan het Algemene Vergadering.
 3. De KCC wordt door de Algemene Vergadering benoemd. De KCC bestaat uit drie leden en twee reserveleden, die geen deel uit mogen maken van het Bestuur of penningmeester zijn van een door de KCC te controleren commissie.
 4. De KCC is verantwoording verschuldigd aan de ledenvergadering en brengt advies uit inzake d‚charge verlening van de penningmeester van de vereniging 

SLOTBEPALINGEN
Artikel 11.

In gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet dan wel bij strijdigheid of onduidelijkheid van de hierin genoemde bepalingen, beslist het Bestuur.

Artikel 12.

Dit Huishoudelijk Reglement treedt in werking direct na de goedkeuring door de Jaarlijkse Ledenvergadering.

E-mailadres:

Wachtwoord:

Blijf ingelogd
Wachtwoord vergeten?

BestUURtje
Log in om de keek op de
week te lezen.

Verjaardagen
17Stefan Helgers(22)
17Miranda Breman(50)
19Goof Maljaars(9)
21Ghizlan Bouzhou(16)
22Mirjam Heesterman(46)

Volg Refleks via facebook.com/kvrefleks Volg Refleks via twitter.com/kvrefleks